رسیتال ۹۶ - کلیپ 2 ─═हई╬ வ!ЯЗஐஇ ╬ईह═─
فرهيد ، آموزش ، آموزش پيانو ، تدريس پيانو ، تدريس خصوصي موسيقي ، تدريس خصوصي پيانو و ارگ ، آموزشگاه موسيقي